دانشجویان حسابداری ایران http://elmikarbordi.mihanblog.com 2020-06-03T21:29:58+01:00 text/html 2019-06-08T21:38:28+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی تبلیغات و بازاریابی فرهنگی هنری http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/199 <a href="http://s5.picofile.com/file/8363002592/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="" title="تبلیغات و بازاریابی فرهنگی هنری">&nbsp;تبلیغات و بازاریابی فرهنگی هنری</a> text/html 2019-05-25T20:28:19+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی حسابداری مالیاتی http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/198 <a href="http://s9.picofile.com/file/8361645492/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA.pdf.html" target="" title="حسابداری مالیاتی">حسابداری مالیاتی</a> text/html 2019-05-24T19:58:31+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی حسابداری خدمات فرهنگی 2( حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش و دکتر ساسان مهرانی) http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/197 <a href="http://s8.picofile.com/file/8361532942/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_2.pdf.html" target="" title="حسابداری خدمات فرهنگی 2( خلاصه ای از کتاب حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش و دکتر ساسان مهرانی)">حسابداری خدمات فرهنگی 2( خلاصه ای از کتاب حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش و دکتر ساسان مهرانی)</a> text/html 2019-05-22T18:09:04+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی حسابداری مالی http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/196 <a href="http://s5.picofile.com/file/8363105200/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.pdf.html" target="" title="حسابداری مالی">حسابداری مالی&nbsp;</a> text/html 2019-05-19T20:05:34+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی اصول تنظیم و کنترل بودجه مؤسسات خدماتی و بازرگانی- خلاصه کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات بازرگانی دکتر فریدون یگانه http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/195 <a href="http://s8.picofile.com/file/8361005576/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="" title="اصول تنظیم و کنترل بودجه مؤسسات خدماتی و بازرگانی- خلاصه کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات بازرگانی دکتر فریدون یگانه">اصول تنظیم و کنترل بودجه مؤسسات خدماتی و بازرگانی- خلاصه کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات بازرگانی دکتر فریدون یگانه</a> text/html 2018-12-08T02:14:25+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/190 <div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8345050926/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87.pdf.html" target="" title="کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته">کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته</a></div> text/html 2018-11-24T02:19:55+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی شرکتهای غیر سهامی (دانشگاه علمی کاربردی واحد 20) http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/186 <a href="http://s8.picofile.com/file/8343683518/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="" title="شرکتهای غیر سهامی (دانشگاه علمی کاربردی واحد 20)">شرکتهای غیر سهامی (دانشگاه علمی کاربردی واحد 20)</a> text/html 2017-12-15T16:08:19+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی پاسخنامه سوالات نرم افزار هلو http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/182 پاسخنامه سوالات نرم افزار&nbsp; هلو text/html 2017-12-15T16:01:35+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی سوالات نرم افزار هلو http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/181 <div><a href="http://hadimiri.mihanblog.com/post/31" target="" title="سوالات نرم افزار هلو">سوالات نرم افزار هلو&nbsp; &nbsp;<div></div></a></div> text/html 2017-05-14T03:48:04+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی شرکت تضامنی فصل 4 (انحلال)کتاب جمشید اسکندری دانشجویان علیزاده- شاکری ابویی http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/174 <a href="http://s8.picofile.com/file/8294867734/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C_Copy.pdf.html" target="" title="شرکت تضامنی فصل 4 (انحلال)کتاب جمشید اسکندری دانشجویان علیزاده- شاکری ابویی">شرکت تضامنی فصل 4 (انحلال)کتاب جمشید اسکندری دانشجویان علیزاده- شاکری ابویی</a><div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8294867818/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C.docx.html" target="" title="شرکت تضامنی فصل 4 (انحلال)کتاب جمشید اسکندری">شرکت تضامنی فصل 4 (انحلال)کتاب جمشید اسکندری</a></div> text/html 2017-05-13T17:37:28+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی تست فصل 3 کتاب حسابداری شرکتها (1) جمشید اسکندری زهرا حسین زاده http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/180 <a href="http://s9.picofile.com/file/8296408284/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="" title="تست فصل 3 کتاب حسابداری شرکتها (1) جمشید اسکندری زهرا حسین زاده">تست فصل 3 کتاب حسابداری شرکتها (1) &nbsp;جمشید اسکندری زهرا حسین زاده</a> text/html 2017-05-13T12:50:56+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی فصل 3 شرکتها (1) کتاب جمشید اسکندری دانشجو لیلا قدرتی(عکس) http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/178 <a href="http://s8.picofile.com/file/8295284750/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C_2_.zip.html" target="" title="فصل 3 شرکتها (1) کتاب جمشید اسکندری دانشجو لیلا قدرتی">فصل 3 شرکتها (1) &nbsp;کتاب جمشید اسکندری دانشجو لیلا قدرتی</a> text/html 2017-05-13T12:18:59+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی فصل 3 شرکت تضامنی کتاب جمشید اسکندری دانشجو هدی پروانه http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/177 <a href="http://s9.picofile.com/file/8295282750/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9.pdf.html" target="" title="فصل 3 شرکت تضامنی کتاب جمشید اسکندری* هدی پروانه">فصل 3 شرکت تضامنی کتاب جمشید اسکندری دانشجو هدی پروانه</a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8295283200/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7.docx.html" target="" title="تست فصل 3 شرکتها (1) جمشید اسکندری*هدی پروانه">تست فصل 3 شرکتها (1) جمشید اسکندریدانشجو هدی پروانه</a></div> text/html 2017-05-13T12:12:44+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی فصل 1 شرکتها (1) جمشید اسکندری دانشجویان فراهانی رمضانخانی فضلیان سنگری مهدیزاده http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/176 <a href="http://s9.picofile.com/file/8295281542/%D9%81%D8%B5%D9%84_1%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9.pdf.html" target="" title="فصل 1 شرکتها (1) جمشید اسکندری فراهانی رمضانخانی فضلیان سنگری مهدیزاده">فصل 1 شرکتها (1) جمشید اسکندری &nbsp;دانشجویان فراهانی رمضانخانی فضلیان سنگری مهدیزاده</a>&nbsp; <div><br></div> text/html 2017-05-12T03:38:35+01:00 elmikarbordi.mihanblog.com فریبا مقامی تستهای فصل 1 شرکتها (1) کتاب جمشید اسکندری*دانشجویان: میرزایی، صنعتگر، گرمابدری، شاهی http://elmikarbordi.mihanblog.com/post/179 <a href="http://s9.picofile.com/file/8295562692/%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%B3%D8%AA.docx.html" target="" title="تستهای فصل 1 شرکتها (1) کتاب جمشید اسکندری*دانشجویان: میرزایی، صنعتگر، گرمابدری، شاهی">تستهای فصل 1 شرکتها (1) کتاب جمشید اسکندری*دانشجویان: میرزایی، صنعتگر، گرمابدری، شاهی</a>